fbpx
Select Page

Връщане на стока

За нас основното удовлетворение е Вашата радост от продукта. Ако все пак той обективно не оправдае изисквания Ви, ние сме готови да го приемем обратно или да го заменим. Налага се това да стане по изискванията на ЗЗП, за да осигурим Вашите права, както и да се предпазим от злоупотреби.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП „ Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Предварително писмено уведомява Про Аудио ООД, на имейл адрес , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора. Заедно с отказа потребителят посочва банкова сметка , по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице.

3. Да не е нарушена целостта на поставената от производителя оригинална опаковка на стоката.

4.Върната стока трябва да е придружена от всички документи по продажбата ( касова бележка или фактура и гаранционна карта), както и от писмен отказ от договора/поръчката

5.Стоката следва да бъде върната с ненарушена цялост, без дефекти, без липсващи части и с цялата окомплектовка. Да не са правени опити за разглобяване на стоката. Да няма следи от повреди, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране, неправилна употреба или неспазване изискванията на производителя.

6. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя.

До момента на обратното получаване на върнатата стоката при Про Аудио ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

В случай, че потребителят желае да се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 на ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Про Аудио ООД се задължава да му възстанови платената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Про Аудио ООД предоставя и възможността за подмяна на върнатата стока с друг / други продукти, като разликите в стойността се връщат от Про Аудио ООД или се доплащат от клиента в зависимост от конкретният случай.

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, www.proaudio.bg си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси.

Доставката на поръчки на стойност над 200 лв е безплатна за клиента територията на България и се поема от Про Аудио ЕООД.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока с ”Наложен платеж”. Плащания се извършват само в български лева. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да преведе от негово име и за негова сметка на www.proaudio.bg сумата представляваща продажната цена на доставената стока.Про Аудио не приема касови плащания и издава платежен документ за плащане по банков път.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между www.proaudio.bg и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на www.proaudio.bg.

Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

1. За стоки поръчани до 15 часа българско време – два работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.

2. За стоки поръчани след 15 часа българско време – три работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката. Доставките се извършват само на географската територия на Република България.

Когато клиентът се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, www.proaudio.bg се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от 10 дни от връщането на стоката, съгл. чл.55 ал.6 ЗЗП.

www.proaudio.bg предоставя възможността за подмяна на върнатата стока с друг/други продукти, като разликите в стойността се връщат от www.proaudio.bg или се доплащат от клиента в зависимост от конкретния случай.

Други

www.proaudio.bg не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на своето потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на www.proaudio.bg за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Имаш идея за проект?