fbpx
Select Page

Сертифицираната система за гласово оповестяване е проектирана по стандарт EN 54-32 и изградена от сертифицирани EN 54 -4 /16 /24 продукти

Нормативни рамки към Системите за Пожароизвестяване и Гласово Оповестяване (СГО)

I. НАРЕДБА Iz -1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – съгласно член 56, в сгради, с поне едно общо помещение предвидено за повече от 100 обитатели, е задължително монтирането на Система за Гласово Оповестяване/Уведомяване

II. С промяна от Септември 2020 в Стандарт EN 54-14  се въвеждат т. 6.6.1 и 6.6.2, определящи СГО като част от Пожароизвестителните системи и регламентират тяхното проектиране и инсталиране съгласно CEN 54-32.

Подчасти на EN 54 – свързани в частност със Системи за гласово оповестяване/Уведомяване

1. БДС EN 54-16: Съоръжения за управление и отчитане на гласов сигнал при тревога

EN 54-16 Централен усилвател- модул , рутер – усилвател, с който се извършва мониторинг на:

N

Състоянието на системата – особено EMERGENCY

N

Обща неизправност

N

Системна грешка

N

Прекъснат предпазител

N

Прекъсване на връзка със системата за пожароизвестяване

N

Грешка, в която и да е зона за оповестяване. Виж още!

2. БДС EN 54-4: Токозахранващи устройства

Според изискванията на EN 54-4 е необходимо използването на интегрирано токозахранващо устройство, което трябва да има най-малко два източника на енергия – основен и резервен; При отпадане на основния източник, токозахранващото устройтво трябва да превключи автоматично на резервия източник – батерия. Броят и капацитета на батериите зависи от мощността на системата и трябва да гарантират работа на цялата система за необходимото време за евакуация на цялото помещение (минимум 30 минути) в едно със съгласуваното време за поддържа системата в режим на готовност (не по-малко от 24 часа). Виж още!

3. БДС EN 54-24: Елементи на гласова система за сигнализиране на тревога. Високоговорители

Според EN 54-24 два типа висоговорители: – тип А – за вътрешни приложения; – тип В – за външни проложения. В стандартите няма изискване за използване на A/B говорители. Това оскъпява стойността на системата и влошава рабираемостта в големи помещения.

За всеки продукт, сертифициран по EN 54-24, производителят дефинира: – честотна характеристика; – чувствителност; – ъгъл на излъчване по хоризонтал и вертикал на 500 Hz, 1kHz, 2 kHz, 4 kHz. При електроакустична калкулация, е препоръчително използването на информацията, специфицирана за 4 kHz, за оптимално добра разбираемост на съобщенията.

CEN 54-32 е Стандарт действащ от 2017г. и предстои излизането му на български език със статут БДС EN 54-32.
ЗВУКОРАЗБИРАЕМОСТ! CEN 54-32 въвежда изцяло НОВИ правила относно Проектиране, Изграждане, Документиране, Проследяване, Професионална и персонална отговорност при Системите за Гласово Оповестяване/Уведомяване.

III. Стандарт – БДС EN 50849 – ЗВУКОВИ СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (IEC 50849:2017)

Oтнася се за системите за усилване и разпределение на звук, използвани за бързо и ефективно мобилизиране на обитатели на закрити и открити площи при възникване на аварийни ситуации; – отнася се за системи използващи звукови сигнали и за системи използващи гласови съобщения при аварийни ситуации;