fbpx
Select Page

Проектирането и инсталиране на Системите за гласово оповестване  се изпълнява според EN 54-32, изисква промяната в EN 54-14, обнародвана през 09.2020

Системите за гласово оповестяване се изграждат като част от системите за пожароизвестяване и стандарт EN 54-14 поставя точни изисквания към участниците в строителния процес – инвеститори, проектанти, изпълнители.
9

В Стандарта EN-54 Пожароизвестителни системи, Част 14:

Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане, се добавят се т. 6.6.1 и 6.6.2, които определят СГО като част от Пожароизвестителните системи и регламентират тяхното проектиране и инсталиране съгласно CEN EN54-32.

Принципите на БДС EN 54-32 определят създаване на функциониращи безотказно системи, в които рискът от грешка е сведен до минимум. Системата например, изключва контролно помещение, от което се подава сигнал за инцидент – ако то пострада първо се обезмисля цялото налично оборудване. Затова е изведена необходимостта от независимо функциониране на всички зони. Това се осигурява от децентрализиран трафик на цифровия сигнал.

 Оповестителната система по стандарта EN  54-16 е цифрова мрежа, в която сигналът достига до практически много адресати по всеки от достъпните канали. И ако пожара или бедствието извади от строя един от тях, това няма да попречи на останалата част от система за гласова евакуациq да продължи работа. Човешкият фактор е важен и е предвиден при функциониране на системата, но ако след възникване на извънредна ситуация, до няколко минути няма други гласови команди, то системата автоматично превключва в сценарий за евакуация. В нормален режим на работа, системата се използва за фоново озвучаване, излъчване на общи и рекламни съобшения.

9

CEN 54-32 е:

Стандарт действащ от 2017г. и предстои излизането му на български език със статут БДС EN54-32.

В Стандарта EN-54 Пожароизвестителни системи, Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане, се добавят се т. 6.6.1 и 6.6.2, които определят СГО като част от Пожароизвестителните системи и регламентират тяхното проектиране и инсталиране съгласно CEN EN54-32.

Принципите на изграждане на СГО като част от пожароизвестяване на обществените обекти ги правят неизменна и задължителна част от функционалното оборудване на сградите. Фирмите оптимизират продуктите си, за да осигурят решения, които отговарят на нормативните и контролни изисквания, и да гарантират надеждно и безопасно обитаване на публичните обекти.

Нормативни изисквания

Тези нормативни изисквания могат да бъдат проследени в специалните наредби:

  1. НАРЕДБА Iз – 1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съответните приложения.
  2. НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и съответните приложения, както и стандарта.
  3. БДС EN 54-14 – определящ изискванията за проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи и Системите за гласово оповестяване.

Свържете се с нас

За ВЪПРОСИ свързани с Консултации при проектиране, създаване на КСС за работещи  и ефективни Системи за гласово оповестяване не се колебайте да ни потърсите на 056/ 84 52 04, 0879 977 080 , E-mail: contact at proaudio.bg